องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวจรียา กิจโสภี
นักจัดการงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวประภาพร ปิ่นแก้ว
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดบัวหลวง
นางสินีนาฏ กันพ้นภัย
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหญ้าไทร
นางสาวฐิติยา ทองวิมล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอภิรดี พินิจบรรจง
ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวพิมพ์ใจ ประทุมนาค
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาววัชรียา ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก