องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชาญวิทย์ ศรีจันทึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
โทร : 0819140060
นายหงษ์ทอง จูตะโกมล
ปลัด อบต.รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสุนิสา เปียไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายภูมิพัฒน์ สง่าภาคภูมิ
นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวฤทัย ฤกษ์อนันต์
นักวิชาการศึกษา รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ