องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box สำนักปลัด
นายชาญวิทย์ ศรีจันทึก
ปลัด อบต. รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจรียา กิจโสภี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางณิชาภัทร คงลำพูน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอำนาจ เนื่องภิรมย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมควร บังเกิด
ผู้ช่วยนิติกร
นางเนาวรัตน์ บังเกิด
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสุนิรัญ ทรงปัญญา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางบุษบง หาศาสตร์ศิลป์
ภารโรง
นายกระสันต์ กิจงาม
คนงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวสุรัตนา ไพประดิษฐ์
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
นางสาวธัญญลักษณ์ พันธ์พักต์
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น