messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
check_circle วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ “มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่เกษตรกรรม คมนาคมสะดวก ชุมชนปลอดภัยเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นธรรมาภิบาล”
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 จัดบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีคุณภาพ พันธกิจที่ 2 จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสนา พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดระบบบำบัดน้ำเสียและการ จัดการขยะภายในคูคลอง พร้อมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก ภัยธรรมชาติ พันธกิจที่ 5 จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การพาณิชยกรรมรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว พันธกิจที่ 7 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตำบล