องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box กองคลัง
นางสุนิสา เปียไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจำลอง เณวิลัย
นักวิชาการคลัง
นางสาวธัญจิรา ขำนิล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนิตยา ม่วงทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางเบญจมาศ ภิรมย์ศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวอรนุุช สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพัตรา ทรงเจริญ
ผู้ช่วยธุรการ