องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
find_in_page ประชาสัมพันธ์ ประกาศของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ รายงาแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(1)ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง ประกาศบัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file นำส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูล ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะม ณ วันสิ้นเดือน ตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้่นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 4 6 ตำบลลาดบัวหลวง จำนวน 19 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศเพิ่มเติมอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมของทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรเดิมลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 6 ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสอราคาจ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ืั้ 6 มิถุนายน 2564 ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 154 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8