องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
check_circle ประชากร
ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ระหว่าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1 บ้านตลาดเวาะฮ์ 477 835 883 1,718 4 บ้านตะพังโคลน 155 193 210 403 5 บ้านเมฆขลา 205 309 377 686 6 บ้านรางหอยขม 264 399 449 848 7 บ้านหญ้าไทร 115 140 156 296 8 บ้านหัวแมลงวัน 162 196 210 406 9 บ้านดอน 227 312 315 627 รวม 1,605 2,384 2,600 4,984

check_circle สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม - การศึกษา โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง 1) โรงเรียนวัดอินทอารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) โรงเรียนวัดหญ้าไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) โรงเรียนวัดสุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยตำบลลาดบัวหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินทอารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหญ้าไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 - สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวหลวง จำนวน 1 แห่ง - อาชญากรรม - ไม่มี - - ยาเสพติด - ไม่มี - - การสังคมสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวงลาดบัวหลวง ได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ ๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ ๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง ๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
รอปรับปรุง

check_circle ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
รอปรับปรุง

check_circle ระบบคมนาคมพื้นฐาน
การเดินทาง
การเดินทางเข้าสู่ตำบล ถนนสายด่านขุนทด - หนองสรวง ระหว่าง กม.ที่ 7 - 8

check_circle ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ
รอปรับปรุง

check_circle ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา มี 2 ศาสนา คือ  ศาสนาพุทธ 1. วัด จำนวน 3 แห่ง 1) วัดอินทอารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 2) วัดใหม่หญ้าไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 3) วัดสุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 2. สำนักสงฆ์ จำนวน ๑ แห่ง สำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนนท์นพเก้า (วัดแก้วมณี) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  ศาสนาอิสลาม มัสยิดอัลฟุรกอน จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

check_circle วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ หน่วยงาน
รอปรับปรุง

check_circle ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รอปรับปรุง

check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา
ชื่อสถานที่ : วัดสุทธาวาส วิปัสสนา ที่ตั้ง : 1 หมู่ที่ 4 บ้านตะพังโคลน ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 ข้อมูล : ปูชนียวัตถุสำคัญมี พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 9 องค์ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงประธานให้กับวัดเมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2547 และมีพระประธานในพระอุโบสถ แม้ไม่เก่าแก่อายุหลายร้อยปีเทียบเท่าศาสนาสถานอื่นในจังหวัด หากเดิมวัดตะพังโคลนแห่งนี้ ก้าวขึ้นมามีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมากมาย จนได้ชื่อว่าเป็นพุทธมณฑลแห่งอยุธยา ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2492 โดยพระสมุห์สมรักษ์ อนาลโย หรือ หลวงพ่อรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสจัดให้มีวิปัสสนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันอาทิตย์เวลา16.09 น. และสอนกรรมฐานแก่ผู้มีจิตศรัทธามุ่งมั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้วัดแห่งนี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่13 ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม โดยจัดให้มีการปฏิบัติธรรมแนวสติปัฏฐาน 4 เป็นประจำทุกเดือน มีผู้สนใจมาเข้าร่วมสายธรรมเป็นอันมาก จนวัดเติบโตก้าวหน้า ขยายขอบเขตวัดจากเดิม 44 ไร่เป็น 97 ไร่ และริเริ่มโครงการพัฒนาวัดสุทธาวาสฯ ให้กลายเป็นพุทธมณฑลของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ่งก่อสร้างที่มีผู้สนใจไปเยี่ยมชมมากมายไม่แพ้ไปปฏิบัติธรรมคือ พระบรมมหาธาตุเจดีย์ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 80 เมตร สูง130 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 9 องค์ที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเมื่อ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และอาคารสำหรับปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา โรงเรียนปริยัติสำหรับพระภิกษุสงฆ์ด้วย เปิดให้เข้านมัสการได้ทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น. ทางวัดจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.09 น. และสอนปฏิบัติกรรมฐานทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ทุกสิ้นเดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.watsuttawasvi.com โทร. 0 3537 9977, 0 3537 9944

ภาพ