องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
check_circle ประชากร
ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ระหว่าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1 บ้านตลาดเวาะฮ์ 477 835 883 1,718 4 บ้านตะพังโคลน 155 193 210 403 5 บ้านเมฆขลา 205 309 377 686 6 บ้านรางหอยขม 264 399 449 848 7 บ้านหญ้าไทร 115 140 156 296 8 บ้านหัวแมลงวัน 162 196 210 406 9 บ้านดอน 227 312 315 627 รวม 1,605 2,384 2,600 4,984

check_circle สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม - การศึกษา โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง 1) โรงเรียนวัดอินทอารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) โรงเรียนวัดหญ้าไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) โรงเรียนวัดสุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยตำบลลาดบัวหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินทอารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหญ้าไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 - สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวหลวง จำนวน 1 แห่ง - อาชญากรรม - ไม่มี - - ยาเสพติด - ไม่มี - - การสังคมสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวงลาดบัวหลวง ได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ ๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ ๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง ๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
รอปรับปรุง

check_circle ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เดิมเป็นสภาตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง วันที่ 25 ธันวาคม 2539 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 40 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ เรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล (1563) สภาตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีพื้นที่ 28 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,500 ไร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจ หน้า 205 เล่ม 114 ตอนพิเศษ 105 ง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดเขตตำบลลาดบัวหลวงภายในท้องที่โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 กำหนดเขตตำบลลาดบัวหลวง ให้มีเขตการปกครองรวม 9 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง จำนวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้ จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านตลาดเวาะฮ์ หมู่ที่ 4 บ้านตะพังโคลน หมู่ที่ 5 บ้านเมฆขลา หมู่ที่ 6 บ้านรางหอยขม หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าไทร หมู่ที่ 8 บ้านหัวแมลงวัน หมู่ที่ 9 บ้านดอน และให้มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด PR 396718 ที่จุดตัดระหว่างคลองหลักชัย กับคลองบางซ้าย ที่เสาไม้หลักที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านที่สวนและทุ่งนา ไปตามแนวคันนาฝั่งเหนือลำรางปากกะช่อง ถึงจุดเชื่อมกับคลองตะพังโคลน ที่เสาไม้หลักที่ 2 ระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร บริเวณพิกัด P R 428725 ไปทางทิศใต้ประมาณ 300 เมตร ละไปทางทิศตะวันออก ผ่านที่สวนและทุ่งนา ถึงบ้านรางหอยขม ที่เสาไม้หลักที่ 3 ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร บริเวณพิกัด P R 444714 ไปทางทิศตะวันออก ผ่านที่สวนและทุ่งนา ถึงจุดตัดกับคลองสานที่ปากช่องกะแฮ้ว ระยะทางประมาณ 2.1 กิโลเมตร สิ้นสุดที่เสาไม้หลักที่ 4 บริเวณพิกัด P R 461711 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 6.5 กิโลเมตร ทิศศตะวันออก ติดต่อตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด P R 461711 จากเสาไม้หลักที่ 1 ตัดคลอสานที่ปากช่องกะแฮ้วไปทางทิศใต้เป็นแนวตรงเลียบไปตามริมคลองสาน ผ่านที่สวนและทุ่งนา ถึงเสาไม้หลักที่ 2 ระยะทางประมาณ 4.1 กิโลเมตร บริเวณพิกัด P R 463672 ไปทางทิศใต้เลียบริมคลองสานผ่านที่ส่วนและทุ่งนาไปตัดกับถนนสายลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ใกล้บริเวณจุดเชื่อมกับคลองพระยาบันลือ สิ้นสุดที่บริเวณคลองสานเชื่อมกับคลองพระยาบันลือ บริเวณพิกัด P R 461651 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 6.2 กิโลเมตร ทิศใต้ ติดต่อเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด P R 404662 ที่บริเวณปากคลองบางซ้ายเชื่อมกับคลองพระยาบันลือ ที่เสาไม้หลักที่ 1 เป็นจุดแบ่งเขตตำบลไปทางทิศเหนือเลียบริมคลองบางซ้าย ถึงบริเวณบ้านแปลงผักชี ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านที่สวนและทุ่งนาประมาณ 1.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ลำรางคลองหลักชัย ตัดกับคลองบางซ้าย บริเวณพิกัด P R 396718 เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 5.5 กิโลเมตร

check_circle ระบบคมนาคมพื้นฐาน
การเดินทาง
- การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3006 เส้นลาดบัวหลวง – ไม้ตรา และทางหลวงชนบท หมายเลข 340 เส้นสุพรรณ – ตลิ่งชัน - ถนนในซอย อบต.ลาดบัวหลวง มีจำนวน 9 สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวง จำนวน - สาย

check_circle ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ 1. การเกษตร - นาข้าว จำนวน 13,619 ไร่ - ไม้ผล จำนวน 341 ไร่ - พืชผัก จำนวน 164 ไร่ - พืชไร่ จำนวน 26 ไร่ - ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 105 ไร่ ที่มา : ข้อมูลเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง ปี 2560/2561 2. การประมง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง โดยส่วนใหญ่ลักษณะเป็นบ่อเลี้ยงปลาจำนวนเนื้อที่ไม่มากนัก 3. การปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง โดยส่วนใหญ่ลักษณะเป็นบ่อเลี้ยงปลาจำนวนเนื้อที่ไม่มากนัก 4. การบริการ - รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง - สถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 แห่ง - ร้านอาหาร จำนวน 6 แห่ง - ร้านขายข้าวปลูก/ลานตากข้าวปลูก จำนวน 6 แห่ง - จำหน่ายแก๊ส จำนวน 1 แห่ง - โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานจากข้าว) หมู่ที่ 4 ที่มา : งานจัดเก็บรายได้ อบต.

check_circle ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา มี 2 ศาสนา คือ  ศาสนาพุทธ 1. วัด จำนวน 3 แห่ง 1) วัดอินทอารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 2) วัดใหม่หญ้าไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 3) วัดสุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 2. สำนักสงฆ์ จำนวน ๑ แห่ง สำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนนท์นพเก้า (วัดแก้วมณี) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  ศาสนาอิสลาม มัสยิดอัลฟุรกอน จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

check_circle วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ “มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่เกษตรกรรม คมนาคมสะดวก ชุมชนปลอดภัยเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นธรรมาภิบาล”

check_circle ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.2 แผนงานสาธารณสุข 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนธรรมและนันทนาการ 3.1 แผนงานการศึกษา 3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงานการเกษตร 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 6.1 แผนงานการเกษตร 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา
ชื่อสถานที่ : วัดสุทธาวาส วิปัสสนา ที่ตั้ง : 1 หมู่ที่ 4 บ้านตะพังโคลน ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 ข้อมูล : ปูชนียวัตถุสำคัญมี พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 9 องค์ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงประธานให้กับวัดเมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2547 และมีพระประธานในพระอุโบสถ แม้ไม่เก่าแก่อายุหลายร้อยปีเทียบเท่าศาสนาสถานอื่นในจังหวัด หากเดิมวัดตะพังโคลนแห่งนี้ ก้าวขึ้นมามีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมากมาย จนได้ชื่อว่าเป็นพุทธมณฑลแห่งอยุธยา ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2492 โดยพระสมุห์สมรักษ์ อนาลโย หรือ หลวงพ่อรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสจัดให้มีวิปัสสนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันอาทิตย์เวลา16.09 น. และสอนกรรมฐานแก่ผู้มีจิตศรัทธามุ่งมั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้วัดแห่งนี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่13 ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม โดยจัดให้มีการปฏิบัติธรรมแนวสติปัฏฐาน 4 เป็นประจำทุกเดือน มีผู้สนใจมาเข้าร่วมสายธรรมเป็นอันมาก จนวัดเติบโตก้าวหน้า ขยายขอบเขตวัดจากเดิม 44 ไร่เป็น 97 ไร่ และริเริ่มโครงการพัฒนาวัดสุทธาวาสฯ ให้กลายเป็นพุทธมณฑลของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ่งก่อสร้างที่มีผู้สนใจไปเยี่ยมชมมากมายไม่แพ้ไปปฏิบัติธรรมคือ พระบรมมหาธาตุเจดีย์ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 80 เมตร สูง130 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 9 องค์ที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเมื่อ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และอาคารสำหรับปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา โรงเรียนปริยัติสำหรับพระภิกษุสงฆ์ด้วย เปิดให้เข้านมัสการได้ทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น. ทางวัดจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.09 น. และสอนปฏิบัติกรรมฐานทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ทุกสิ้นเดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.watsuttawasvi.com โทร. 0 3537 9977, 0 3537 9944

ภาพ