องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลิ้งค์
image กิจกรรมทั่วไป
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
12 สิงหาคม "วันผ้าไทยแห่งชาติ"
กิจกรรให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามโครงการควบคุมและป้องกันและไข้เลือดออก
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตามโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่าวเรื้อรัง
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
โครงการจัดประชุมประชาคมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประจำปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
จิตอาสาตำบลคุณธรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ รพ.สต.ลาดบัวหลวง
ประชาสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตระพังโคลน มีพริกแกงต่างๆจำหน่าย ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 0867016967
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ถวายวัดในพื้นที่ 3 แห่ง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของบริโภค
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview20
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ในการรับชำระภาษี อบต.ลาดบัวหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview29
แบบฟอร์ม ภ.ด.ส.10 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview26

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2

thumb_up facebook อบต.ลาดบัวหลวง
facebook

facebook อบต.ลาดบัวหลวง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ
นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0802611791
นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ
นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0802611791

สถิติ sitemap
วันนี้ 202
เดือนนี้6,758
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)30,620
ทั้งหมด 162,981


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
20/09/2566
20/09/2566
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
19/09/2566
20/09/2566
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
กสธ.
18/09/2566
20/09/2566
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ
กสธ.
14/09/2566
20/09/2566
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ
กค.
19/09/2566
19/09/2566
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
ศส.
19/09/2566
19/09/2566
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ