messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
check_circle ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.2 แผนงานสาธารณสุข 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒธรรม และนันทนาการ 3.1 แผนงานการศึกษา 3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงานการเกษตร 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 6.1 แผนงานพาณิชย์ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป