messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ครั้งที่1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
find_in_page การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 37
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 ขอเชิญประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ITAS เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์วัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)โดยผ่านทางเว็บไซต์ ระบบ ITAS poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 39
การตรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 67
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 ขอเชิญประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ITAS เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์วัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)โดยผ่านทางเว็บไซต์ ระบบ ITAS poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 74
เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66
เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ารับฟังและข้อคิดเห็นในการประชุมสภา อบต.ลาดบัวหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 79
ภาพกิจกรรมประชาชนและบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการเข้าร้วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ลาดบัวหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1