ชื่อเรื่อง : จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๑ คัน (รถโดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง) ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง