ชื่อเรื่อง : จ้างเหมายานพาหนะขนสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน ๑,๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง