ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายเลียบคลองโคกกาบ(กุดชี)ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ ๑,๕,๗ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง