ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 ตุลาคม 2561


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารสาธารณูปโภคพื้นฐาน

                    1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พร้อมมี

      การเชื่อมโยงระหว่างตำบล

1.2 แนวทางการสนับสนุนกิจการประปา ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างบ่อบาดาล

1.3 แนวทางการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

1.5 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร

          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

                   2.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

                   2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาและกีฬา    

                   2.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

                   2.4 แนวทางการป้องกันยาเสพติด

                   2.5 แนวทางด้านสวัสดิการชุมชน สงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วย

      เอดส์

2.6 แนวทางการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

2.7 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและวัตถุ

     อันตรายและภัยจากการกระทำของมนุษย์

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

                   3.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   3.2 แนวทางการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่นและการสร้างเสริมประชาธิปไตย

          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและการ

    ท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

          4.1 แนวทางด้านการส่งเสริมการลงทุน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

     สิ่งแวดล้อม

5.2 แนวทางการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะภายในคูคลอง

5.3 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ

          6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   6.1 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม การอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

     ปัญญาท้องถิ่น

          7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ

                   7.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของภาครัฐ

                   7.2 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชนโดยยึดหลัก

     ธรรมาภิบาล (Good Governance)

7.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการ

     ตรวจสอบควบคุม  

 

เอกสารประกอบ
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.224.89.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 309,555
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2556-10-16

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
Tel : 0 3537 8446, 0 3537 9647 ต่อ 11-16  Fax : 0 3537 8446
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.